CHÍNH SÁCH MỚI CỦA VIỆT NAM VỀ LỰC LƯỢNG DỰ BỊ ĐỘNG VIÊN
===============================================
Trong suốt chiều dài xây dựng và bảo vệ Tổ Quốc Việt Nam từ năm 1945 đến nay, lực lượng dự bị động viên luôn đóng vai trò quan trọng trong chiến lược phòng thủ của đất nước. Công tác xây dựng lực lượng dự bị động viên được coi là nhiệm vụ cơ bản, góp phần xây dựng tiềm lực và thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận chiến tranh nhân dân, bảo đảm nguồn lực bổ sung, mở rộng lực lượng quân đội khi đất nước chuyển sang trạng thái chiến tranh.
Chính vì vậy, để đáp ứng yêu cầu đòi hỏi của thực tiễn xây dựng và phát triển lực lượng dự bị động viên trong tình hình mới, ngày 26 tháng 11 năm 2019 vừa qua, kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa 14 đã thông qua Luật Lực lượng dự bị động viên năm 2019.
Luật dự bị động viên được thông qua không chỉ có ý nghĩa tạo hành lang pháp lý mà còn thể hiện rõ đường lối, chính sách của Việt Nam đối với lực lượng này trong chính sách quốc phòng thời gian tới. Nội dung cụ thể của chính sách đối với lực lượng dự bị động viên được thể hiện ở một số nội dung cơ bản sau đây:
Một là, Việt Nam đã xác định rõ hơn đối tượng tham gia lực lượng dự bị động viên gồm quân nhân dự bị và các phương tiện kỹ thuật dự bị được đăng ký, quản lý và sắp xếp vào đơn vị lực lượng dự bị động viên để sẵn sàng bổ sung cho lực lượng thường trực Quân đội nhân dân.
Hai là, quy định cụ thể hơn về kế hoạch xây dựng, huy động, tiếp nhận lực lượng dự bị động viên. Theo đó, Bộ Quốc phòng sẽ chủ trì phối hợp với các bộ, cơ quan ngang bộ chịu trách nhiệm lập kế hoạch xây dựng, huy động lực lượng dự bị động viên. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện lập kế hoạch xây dựng, huy động lực lượng dự bị động viên tại địa phương.
Ba là, quy định cụ thể hơn về độ tuổi quân nhân dự bị động viên trong thời bình. Đây là vấn đề được quy định dựa trên cơ sở đã tiến hành đánh giá kỹ tác động, bảo đảm nguồn để huy động vào lực lượng dự bị động viên. Theo đó, nam quân nhân chuyên nghiệp dự bị không quá 40 tuổi, hạ sĩ quan, binh sĩ dự bị không quá 35 tuổi; Nam quân nhân chuyên nghiệp dự bị và hạ sĩ quan, binh sĩ dự bị không quá 45 tuổi, nữ quân nhân dự bị không quá 40 tuổi được sắp xếp vào đơn vị bảo đảm chiến đấu.
Bốn là, xác định cụ thể hơn các trường hợp huy động lực lượng dự bị động viên. Theo đó, các trường hợp huy động lực lượng dự bị động viên sẽ bao gồm: trường hợp thực hiện lệnh tổng động viên hoặc lệnh động viên cục bộ; khi thi hành thiết quân luật; khi có nguy cơ đe dọa an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội nhưng chưa đến mức ban bố tình trạng khẩn cấp; và khi để phòng, chống khắc phục hậu quả thảm họa, thiên tai, dịch bệnh nguy hiểm. Đây là những chính sách mới nhằm đáp ứng yêu cầu đòi hỏi của thực tiễn, và bảo đảm tính thống nhất với các chính sách được quy định trong Luật Quốc phòng năm 2018 cũng như các quy định pháp luật có liên quan đã được ban hành trước đó.
Năm là, bổ sung một số chính sách mơi cho xây dựng, huy động lực lượng dự động viên. Cụ thể bổ sung chế độ phụ cấp đối với quân nhân dự bị được xếp vào đơn vị dự bị động viên, quân nhân dự bị được bổ nhiệm chức vụ chỉ huy đơn vị dự bị động viên; chế độ đối với quân nhân dự bị trong thời gian tập trung huấn luyện, diễn tập, kiểm tra sẵn sàng động viên, sẵn sàng chiến đấu; chế độ trợ cấp đối với gia đình quân nhân dự bị; chế độ đối với người vận hành, điều khiển phương tiện kỹ thuật dự bị trong thời gian được huy động.
Với những điều chỉnh về mặt chính sách như đã nêu, có thể thấy quyết tâm của Đảng, Nhà nước và Bộ Quốc phòng trong việc xây dựng lực lượng dự bị động viên hùng mạnh, góp phần hoàn thiện thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận chiến tranh nhân dân trong thời gian tới. Sự chủ động về chiến lược sẽ giúp sức mạnh quốc phòng của đất nước được gia tăng, chủ động bảo vệ chủ quyền Tổ quốc trong mọi tình huống, mang lại cuộc sống âm no hành phúc cho mỗi người dân.

#VNTB#tintucnhanh#tintuc#thoisu

Nguồn: https://gomm.com.vn/

Nguồn: https://gomm.com.vn/goc-nhin/chinh-tri-chinh-sach/

13 Replies to “CHÍNH SÁCH MỚI CỦA VIỆT NAM VỀ LỰC LƯỢNG DỰ BỊ ĐỘNG VIÊN”

 1. đảm bảo tốt nguồn lực dư bị động viên cũng sẽ đảm bảo nguồn cung cấp dồi dồi cho lực lượng chính thức

 2. có thể thấy quyết tâm của Đảng, Nhà nước và Bộ Quốc phòng trong việc xây dựng lực lượng dự bị động viên hùng mạnh, góp phần hoàn thiện thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận chiến tranh nhân dân trong thời gian tới

 3. Cái này khá quan trọng nên mọi người nên đọc này
  "Ba là, quy định cụ thể hơn về độ tuổi quân nhân dự bị động viên trong thời bình. Đây là vấn đề được quy định dựa trên cơ sở đã tiến hành đánh giá kỹ tác động, bảo đảm nguồn để huy động vào lực lượng dự bị động viên. Theo đó, nam quân nhân chuyên nghiệp dự bị không quá 40 tuổi, hạ sĩ quan, binh sĩ dự bị không quá 35 tuổi; Nam quân nhân chuyên nghiệp dự bị và hạ sĩ quan, binh sĩ dự bị không quá 45 tuổi, nữ quân nhân dự bị không quá 40 tuổi được sắp xếp vào đơn vị bảo đảm chiến đấu."

 4. Luật dự bị động viên được thông qua không chỉ có ý nghĩa tạo hành lang pháp lý mà còn thể hiện rõ đường lối, chính sách của Việt Nam đối với lực lượng này trong chính sách quốc phòng thời gian tới. Những chính sách kịp thời như thế này cân được thông qua để nhận được nhiều sự ủng hộ của người dân hơn

 5. Có thể thấy được sự quan tâm sát sao của Đảng đối với lực lượng quan trọng này ở trong thời bình, đóng vai trò quan trọng trong an ninh quốc phòng, một chính sách rất kịp thời và đúng đắn. Chắc chắn điều này sẽ được người dân ủng hộ tuyệt đối.

 6. Quá hay, điều này là rất cần thiết
  "Hai là, quy định cụ thể hơn về kế hoạch xây dựng, huy động, tiếp nhận lực lượng dự bị động viên. Theo đó, Bộ Quốc phòng sẽ chủ trì phối hợp với các bộ, cơ quan ngang bộ chịu trách nhiệm lập kế hoạch xây dựng, huy động lực lượng dự bị động viên. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện lập kế hoạch xây dựng, huy động lực lượng dự bị động viên tại địa phương."

 7. Lực lượng dự bị động viên là toàn bộ quân nhân dự bị và phương tiện kỹ thuật đã xếp trong kế hoạch bổ sung cho lực lượng thường trực của Quân đội Nhân dân Việt Nam khi có lệnh tổng động viên hoặc lệnh động viên cục bộ và trong chiến tranh, bao gồm sĩ quan dự bị, quân nhân chuyên nghiệp dự bị, Hạ sĩ quan và binh sĩ dự bị. Việc Luật dự bị động viên được thông qua không chỉ có ý nghĩa tạo hành lang pháp lý mà còn thể hiện rõ đường lối, chính sách của Việt Nam đối với lực lượng này trong chính sách quốc phòng thời gian tới, thể hiện sự ghi nhận về vai trò và tầm quan trọng của lực lượng này với công cuộc bảo vệ đất nước

 8. có thể thấy quyết tâm của Đảng, Nhà nước và Bộ Quốc phòng trong việc xây dựng lực lượng dự bị động viên hùng mạnh, góp phần hoàn thiện thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận chiến tranh nhân dân trong thời gian tới

 9. chủ động về chiến lược sẽ giúp sức mạnh quốc phòng của đất nước được gia tăng, chủ động bảo vệ chủ quyền Tổ quốc

 10. Công tác xây dựng lực lượng dự bị động viên được coi là nhiệm vụ cơ bản, góp phần xây dựng tiềm lực và thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận chiến tranh nhân dân, bảo đảm nguồn lực bổ sung, mở rộng lực lượng quân đội khi đất nước chuyển sang trạng thái chiến tranh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.