4 Replies to “Giáo Dục Văn Hóa Cội Nguồn ● Truyền Thống Rồng Tiên Dân Tộc Theo Chân Quốc Tổ Hồi Hương Trở Về”

  1. Nam mô khai hóa tối thượng tổ tiên vô biên như lai 🙏
    Nam mô long hoa cửu huyền thiên phụ ấn quang tối thắng như lai 🙏
    Nam mô tiên cơ đức mẹ địa mẫu dưỡng sanh như lai 🙏

  2. Nam mô khai hóa tối thượng tổ tiên vô biên như lai
    Nam mô long hoa cửu huyền thiên phụ ấn quang tối thắng như lai
    Nam mô tiên cơ đức mẹ địa mẫu dưỡng sanh như lai

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *