One Reply to “Hồ Chí Minh – Người anh hùng giải phóng dân tộc – Danh nhân văn hóa kiệt xuất”

  1. Tôi nghĩ Lịch sử VN 4000 năm có Một Hồ Chí Minh kết tinh những tinh hoa giá trị tốt đẹp nhất. Các bài thơ, bài viết, tư tưởng…vv nên đưa vào sách giáo khoa, học thuộc lòng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *